ΕΛΜΑΣΚΟ ΛΤΔ

Αγαπητέ Κύριε/Κυρία,

Με βάση τον Κανονισμό 216/679 του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ημ. 27/04/2016 σας πληροφορούμε ότι η υπεύθυνη της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στην εταιρεία μας είναι η κα. Χαρά Μάνεï, Αρ. τηλ. 22751405.

Ο σκοπός που θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα οφείλεται στο ότι θα είστε ή θα γίνετε αγοραστής εμπορευμάτων της εταιρείας μας και είμεθα υπόχρεοι βάση των Νόμων περί Φορολογίας Εισοδήματος και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας  να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς έκδοσης τιμολογίων, αποδείξεων και καταστάσεων λογαριασμού.

Τα εν λόγω προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται επίσης σε περίπτωση έγερσης νομικών απαιτήσεων εναντίον σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται στο Αρχείο της εταιρείας μας και δεν θα διατίθενται σε τρίτα πρόσωπα εκτός όπου είμεθα νόμιμα υπόχρεοι όπως Έφορο Φορολογίας, Έφορο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλα Κυβερνητικά Τμήματα που μας ζητήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα δυνάμει συγκεκριμένου Νόμου.  Τα εν λόγω προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται στο Αρχείο μας για περίοδο τουλάχιστον 6 ετών όπως επιβάλλεται από τους Νόμους περί Φορολογίας Εισοδήματος και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρις πλήρους εξόφλησης όλων των τυχόν οφειλών σας προς την εταιρεία μας.

Διατηρείτε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε στο Αρχείο της εταιρείας μας εφόσον το ζητήσετε. Όπου ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνεται μετά την περίοδο 6 ετών που οι οποιεσδήποτε οφειλές σας προς την εταιρεία μας θα έχουν εξοφληθεί, και μας δηλώσετε ότι δεν θα συνεχίσετε να είστε πελάτης της εταιρείας μας.

Άρνηση ή παράλειψη σας να δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα θα έχει ως αποτέλεσμα την μη συνομολόγηση συμφωνίας αγοράς προϊόντων από την  εταιρεία μας.

Με εκτίμηση,
Μάριος Χατζηγιάννης
Διευθυντής
ELMASCO LTD